DPF filter


Ukoliko je stepen zapušenja previsok ili automobil prečesto radi regeneraciju tu dekarbonizacija nema efekta na samo stanje DPF filtera. Tada je neophodno mašinsko čišćenje DPF filtera. Dekarbonizacijom se može izbaciti čađ iz DPF filtera ali ne i pepeo. Jedini način u tom slučaju kako bi se DPF filter očistio je mašinskim pranjem tokom koga se iz filtera izbacuju sve naslage čađi i pepela iz filtera. Naš servis se bavi tom uslugom i više o tome saznajte ovde:


Međutim ukoliko DPF filter nije toliko zapušen dekarbonizacija je idealna metoda čišćenja filtera bez potrebe za demontažom DPF filtera sa vozila. Dekarbonizacijom se razgrađuje čađ unutar samog filtera i time automobil ima ređu potrebu za regeneracijom DPF filtera.


Čestice koje se stvaraju tokom procesa sagorevanja kod dizel motora mogu se efikasno ukloniti filterom čestica koji se postavljaju u izduvnom kolektoru. Kako filter postaje sve zasićeniji česitcama, sloj čestica se formira na površini zidova kanala na suprotnoj strani u odnosu na ulaz. Ovo obezbeđuje veću efikasnost za sledeću fazu filtriranja.
Međutim preterano zasićenje se ne sme dozvoliti.
Regeneracija se mora vršiti na svakih 500 km nezavisno od toga o kojoj se vrsti saća radi za šta je potrebno od 10 do 15 minuta.
Regeneracija se vrši sagorevanjem čestica koje su se zadržale u filteru.

Ovo podrazumeva ostvarenje visokih temperatura u izduvnom sistemu što je moguće ako se motoru zada maksimalni broj obrtaja, a to se u normalnoj eksploataciji retko događa.
-Iz ovog razloga se čestice moraju ukloniti na nižoj temperaturi.
Aktivna regeneracija se pokreće na osnovu informacije o zasićenju filtera.
Da bi se ovo ostvarilo mora se povećati temperatura na izduvu što se obezbeđuje ranijim predubrizgavanjem.95

Nedostatak dizel motora je u tome što su efikasni uglavnom pri malim obrtajima pri čemu se vozilo kreće u rasponu od 800-1800 o/min, a najčešće ih uzrokujegradska vožnja koja omogućava da se čađ brže nakuplja u DPF filteru. Pri takvoj vožnji temperatura nije dovoljno visoka da bi se izvršilo zagrevanje gasova pri čemu bim se izvršilo sagorevanje čađi u DPF filteru.

Za efikasan rad filtera mora da se održava konstantna brzina od 60-80 km/h. Ovo je nedostupno u gradskoj vožnji zbog ograničenja brzine, pa se filter brzo zapuši.

DPF filter se može začepiti zbof raznih razloga, kao što su konstantna gradska vožnja i kratke relacije gde DPF filter nije u mogućnosti da dostigne željenu temperaturu sagorevanja čestica unutar njega, kvarom brizgača gde sagorevanje nije potpuno, zatim previše bogata mešavina goriva i vazduha. Takođe primer ako je merač protoka vazduha ( protokomer ) prljav ili oštećen, pri čemu dolazi do ubrizgavanj previše goriva, dizne mogu biti oštećene i ubrizgati prekomerno gorivo, pri čemu dolazi do pregrevanja motora i ulja u motoru. Takođe može doći do zapušenja usled neispravnog rada turbo punjača. I još mnogo razloga....Noviji benzinski motori takođe poseduju DPF filter! Iz razloga što niska temperatura izduvnih gasova, posebno u režimu rada na delimičnim opterećenjima komplikuje tretman izduvnih gasova.
- Visok nivo kiseonika kod siromašne smeše omogućava laku oksidaciju HC i CO, dok je smanjenje NOx – gotovo nemoguće zbog toga se koristi ovaj DPF filter.
- Tokom rada sa siromašnom smešom trostepeni katalitički konvertor ne može da koknvertuje NOx
- PDF filter je po konstrukciji identičan trostepenom katalitičkom konvertoru. Pored sloja paltine, paladijuma i rodimijuma ovaj konvertor ima i specijalne aditive sposobne da akumulira Nox
Regeneracija se vrši u režimu rada sa bogatom smešom.

Računar stalno prati zasićenost partikularnog filtera pomoću senzora diferencijalnog pritisaka, koji meri pritisak na ulazu i izlazu iz filtera. Razlika u pritiscima je znak da je došlo do zasićenja filtera i da je neophodna regeneracija, što se prijavljuje lampicom na instrument panelu. Regeneracija se vrši na 500 km do 750 km pređenog puta.
Rešenja:
-Ukoliko je saće filtera oštećeno jedino rešenje je zamena filtera, što je najskuplja opcija!
-Ukoliko je saće neoštećeno a filter je skoro totalno zapušen rešenje je fizička demontaža i čišćenje mašinskim putem. Više o tome saznajte OVDE.
- Ukoliku je filter delimično zaprljan DEKARBONIZACIJA motora može pomoći. Ubacivanjem HHO gasa utiče se na razgradnju naslaga ugljenika koji se preko izduvnog sistema izbacuju iz motora u gasovitom stanju.

Više o usluzi mašinskog pranja DPF filtera saznajte ovde: